Beskrivelse av oppgavene og virksomhetsplanene for nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR

Overordnet mål for kompetansetjenesten er økt kvalitet i et helthetlig behandlingsforløp og bedre kostnadseffektivitet inne rimelig tid som ansees å være 7-10 år med utgangspunkt i tjenestens avgrensning i forhold til pasientgrupper per i dag. Med tanke på den rivende utviklingen innen fagfeltet og kompetansetjenesters særskilte ansvar for å videreutvikle fagfeltet, er tidsperspektivet vanskelig å fastslå.

Våre oppgaver og virksomhetsplaner er som følge:

 

1. Bygge opp og formidle kompetanse

1.1. Metode

Bygge opp kompetanse

Forskningsbasert kompetanseoppbygging og kompetansespredning til alle helseregioner som primært skjer ved å implementere funksjonelle MR metoder lokalt og/eller i flere helseregioner for klinisk utprøving i utvalgte pasientgrupper med evaluering av metoden mht diagnostisk, prognosesetting og behandlingsmessig nytteverdi. Overvåke resultatene ved bruk av ulike biobanker som er utviklet til dette formålet, se under. Kvalitetssikre resultatene ved publisering i internasjonale tidsskift med fagfelle vurdering. Formidling av resultater ved publisering med «open access», legge ut forskningsbaserte anbefalinger og veiledere på tjenestens hjemmesider, og delta på nasjonale faglige møter.

Videreutvikle samarbeide med internasjonale forskningsgrupper for å sikre at aktiviteten ved den nasjonale tjenesten er i front.  Det siste inkluderer også EU (FP7/H2020/andre) prosjekter, for å optimalisere metodeutvikling og kompetansespredning fra andre land til oss og omvendt.  
Tjenesten skal ta i bruk nye metoder for å sikre at tjenesten ligger i den medisinsk diagnostiske forskningsfronten. Dette innebærer klinisk forskning på Norges eneste PET-MR system, og når den NFR finansierte 7 T kliniske tomografen kommer til Trondheim i ~2017 kliniske studier på den.

Formidle kompetanse

Formidling skjer via fem hovedkanaler:
a. Undervisning fra grunn- til etterutdanning av helsepersonell og annet personell for eksempel sykehus fysikere (lokalt, regionalt og nasjonalt)
b. Tjenestens hjemmesider med informasjon, anbefalinger og veiledning
c. Hjelpe avdelinger med implementering av metoder, inkludere oppsøkende virksomhet
d. Deltakelse i relevante faglige fora nasjonalt
e. Publikasjon av forskningsresultater fortrinnsvis i «open access»
Se under for detaljer.

Virksomhetsplan
a. Tjenestens kompetanseoppbygging: utprøving av nye metoder i relevante grupper, resultatet av aktiviteten reflekteres i antall pågående studier og publiserte resultater. Ferdigstillelse av 1-2 PhD kandidater hvert år og 1-2 master-/hoved-oppgaver i medisin/radiografi/medisinsk fysikk ol. 
b. Nasjonal kompetanse oppbygging: Enkelt sykehus samarbeide og veiledning, og  najsonale multi-senter studier på tvers av helseregioner, resultatene av aktiviteten reflekteres i implementering av metoder i sykehus i andre regioner, antall pågående multi-senter studier og publiserte resultater av dette arbeidet
c. Kompetanse formidling: opprettholde dagens undervisningsnivå mht antall timer og grupper innen grunn-videreutdanning, årlig oppdatering og nye anbefalinger og veiledningsmateriell for helsepersonell tilgjengelig på tjenestens hjemmesider
d. Publisere åpnet slik at resultatene av tjenestens arbeide er tilgjengelig for alle

 

2. Overvåke og formidle behandlingsresultater

2.1. Metode

Forskningsbasert overvåking og formidling av nytteverdien av funksjonelle MR metoder ved hjelp av pasientstudier og opprettelse av biobanker der MR data inngår sammen med diverse klinisk data.
For detaljer om pågående prosjekter se Forskningsbiobanker

2.2. Virksomhetsplan

Overvåking av resultatene reflekteres i publiserte artikler og omarbeidet til anbefalinger eller veiledere om valg og bruk av metoder på tjenestens hjemmesider. Jevnlig oppdatering og videreutvikling av hjemmesidene med ny og revidert informasjon til brukerne (for alle og for fagfolk)

 

3. Delta i forskning og etablering av forskernettverk

3.1. Metode

Ansatte ved tjenesten skal delta aktivt i forskning på funksjonell MR metoder og etablere eller engasjere seg i allerede etablerte, tverrfaglige forskernettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

3.2. Virksomhetsplan

Deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter med påfølgende publisering av resultater reflekteres i pågående studier og publikasjoner

 

4. Bidra i relevant undervisning

4.1. Metode

Ansatte ved tjenesten skal delta aktivt i undervisning av relevante faggrupper fra grunn- til etterutdanning. Ansatte sla også delta i formidling til relevante pasientgrupper og befolkningen generelt

4.2. Virksomhetsplan

Deltakelse i undervisning fra grunn- til etterutdanning av helsepersonell og andre relevante grupper minst på samme nivå som ved tjenestens videreføring

 

5. Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere.

5.1. Metode

Formidling skjer som beskrevet under punkt 1.

5.2. Virksomhetsplan

a. Undervisning fra grunn- til etterutdanning av helsepersonell og annet personell som sykehus fysikere (lokalt, regionalt og nasjonalt) minst på nivå som ved tjenestens videreføring
b. Jevnlig oppdatering av tjenestens hjemmesider med ny og/eller revidert informasjon, anbefalinger og veiledning for helsepersonell nasjonalt
c. Hjelpe nye avdelinger med implementering av metoder, inkludere oppsøkende virksomhet. Fokus er nå på sentral- og lokal sykehus da undersøkelse har vist at disse ønsker vår hjelp.
d. Deltakelse på høstmøter og tilsvarende fagmøter (radiologi og relevante kliniske spesialiteter), MR leverandørenes faglige møter, spesialistutdanningen og andre kurs i regi av legeforeningen.
e. ”open access publikasjon” av forskningsresultater
f. Formidle nyheter via media (avis, radio, fagblad, pasientfora, TV)

 

6. Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester

6.1. Metode

Tiltak for likeverdig tilgang til tjenesten er synlighet på relevante fagmøter, informative hjemmesider med oppdatert kontaktinformasjon, og tilbud om oppsøkende virksomhet fra tjenesten til andre sykehus for praktisk implementering.

6.2. Virksomhetsplan

a. Stand, deltakelse og innlegg på relevante fagmøter
b. Oppdaterte hjemmesider
c. Kontakt med nye sykehus for implementering av metoder årlig

 

7. Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis

7.1. Metode

Personell tilknyttet avdelingen vil bidra til slikt arbeide via punktene over, og stille opp med kunnskap og erfaring ved forespørsel fra statlige organer og/eller relevante organisasjoner for pasienter og/eller helsepersonell.

7.2. Virksomhetsplan

Tjenesten skal ha økt fokus på å få spredt og implementert retningslinjer og kunnskapsbasert praksis nasjonalt.  Dette skal skje via kunnskapsbaserte anbefalinger, veiledere eller retningslinjer. For mer effektiv spredning må ulike alternativer utprøves. Vi har ennå ikke etablert et effektivt verktøy. Metoder som må prøves ut for å finne best mulig tilnærming: økt interaksjons med norsk nevroradiologisk forening, og prøve å etablere nasjonalt kvalitetsregister for nevroradiologiske undersøkelser. Statlige organer må i økende grad benytte kompetansen nasjonale kompetansetjenester sitter med.

 

8. Etablere faglige referansegrupper.

Informasjon om tjenestens referansegruppe finner du her

 

9. Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer

De årlige rapportene og evalueringene av tjenesten finner du her