Bakgrunn

Bakgrunn

Den 07.07.11 godkjente Helse- og omsorgsdepartementet en rekke nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (se veileder). Den nasjonale kompetansetjenesten for funksjonell MR er en av disse. Tjenesten er lagt under Helse-Midt, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital. Denne tjenesten er en videreføring av Nasjonalt kompetansesenter for fMRI som var delt mellom Helse Vest RHF (Haukeland universitetssjukehus) og Helse-Midt RHF (St Olavs Hospital). Tjenesten skal utvikle og tilby kompetanse på fMRI metoder og utstyr for diagnostikk og utredning av ulike hjernesykdommer og kliniske indikasjoner.Det overordnede målet til Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR er å skape økt kvalitet i helsetjenesten, øke den nasjonale kompetansen og bidra til bedre nasjonal kostnadseffektivitet gjennom riktig bruk nye avanserte MR metoder innen diagnostikk, utredning og oppfølging av ulike hjernesykdommer.

 

Avgresning av metode

fMRI er en sekkebetegnelse som dekker funksjonelle MR metoder, dvs. metoder som undersøker fysiologiske mekanismer og organ funksjon. fMRI er ikke synonymt med BOLD fMRI (hjerneaktiveringskart). Visse typer strukturelle MR avbildning hører naturlig inn under tjenestens ansvarsområde. Dette gjelder ulike strukturelle MR bildedannelsesteknikker der spesielle bildebehandligsprogrammer anvendes for å kvantifisere diverse parametere av klinisk interesse, f.eks. total volum av hjernen eller hvit substans hyperintensitet, volum/areal/tykkelse/form av spesifikke hjernestrukturer som hippokampus. Slike parametere blir i økende grad benyttet klinisk.  
Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR fokuserer på bruk av funksjonelle MR metoder og avansert bildebehandligsprogrammer av MR bilder for bedre diagnostikk og utredning av ervervet eller medfødt sykdom i hjernen inkludert avvikende utvikling og aldring. Vi konsentrerer oss om på følgende kliniske problemstillinger: traumatisk hjerneskade, hjernesvulster, hjerneutvikling hos barn og aldersrelaterte endringer i hjernen.
Metodene som benyttes og utprøves er i et dynamisk samspill med nye metoder som utvikles inne MR opptak og analyse.
Vi utarbeider anbefalinger og veiledere for bruk av metoder basert på egen forskning og utvikling lokalt og/eller i samarbeide med nasjonale partnere. Se under Informasjon til fagpersonell.

 

Avgresning av målgruppe

Målgruppen er primært radiologer og radiografer ved landets røntgen avdelinger, og dernest kliniske spesialister som har ansvar på pasientgrupper der funksjonelle MR metoder og avansert bildeanalyse av MR bilder kan gi økt kvalitet på diagnostikk, oppfølging og behandling, og derigjennom bidra til bedre nasjonal kostnadseffektivitet.