Hvilke tester kan gjøres med ACR-fantomet?

ACR sin veiledning for fantomopptak foreslår måling av følgende syv kvalitetsaspekter: geometrisk nøyaktighet, romlig oppløsning, snittykkelse, snittposisjon, signalhomogenitet, grad av ghosting og evne til framstilling av lavkontrastdetaljer.

 

Geometrisk nøyaktighet
Ikke-lineariteter i gradientfeltene gir geometriske forvrengninger (distorsjon), og dermed feil i avlesningen og bildegjengivelsen av objektet.

 

Snittykkelse og snittposisjon
Unøyaktig snittykkelse eller snittposisjon kan skyldes feil eller dårlig kalibrering av gradientsystemet eller RF-systemet. Hvilken av disse som forårsaker problemer kan man finne frem til ved feilsøking, men fantomtesten vil avdekke om det er et problem.

 

Lavkontrastdetaljer og romlig oppløsning
Lavkontrastoppløsning er systemets evne til å skille områder med små kontrastsforskjeller.

Romlig oppløsning beskriver hvor små detaljer tomografen kan gjengi i et bilde, og er definert som den minste synlige avstanden mellom to punkter i et objekt.

 

Signalhomogenitet
Bildesignalets ensartethet, signalhomogeniteten, reflekterer tomografens evne til å generere en konstant signalrespons over et gitt volum fra et homogent fantom. Stor variasjon i signalintensitet innenfor området antennen skal dekke er uønsket fordi det kan etterligne eller skjule patologi. En slik variasjon kan for eksempel skyldes feil på antennen, gradientspolene, eller problemer i RF-kjeden.

 

Ghosting
Ghosting er feilregistrering av signal som følge av fasevariasjoner mellom de ulike fasekodingstrinn. Det oppstår altså et misforhold mellom vokselposisjon under eksitasjon og signalavlesning, for eksempel som følge av en kabel eller kobling som ikke står riktig i kontakten, feil ved fasekodingsgradienten, mottakerspolen, eller problemer i RF-kjeden.

 

For mer informasjon, se: http://www.acr.org